اخبار موزه

مراسم تعزیه - باشگاه شاهنامه پژوهان و موزه رسام عربزاده
اختتامیه دوره آموزشی منجر به تولید فرش دستباف - بنیاد فرش رسام عربزاده
مراسم نقالی شاهنامه خوانی و چکامه خوانی در موزه رسام عربزاده