نمونه کارها

فرش معرق اثر استاد رسام عربزاده در موزه رسام

فرش معرق