نمونه کارها

تابلو فرش مسجد چهارباغ اصفهان اثر استاد رسام عرب زاده