نمونه کارها

تابلو فرش شمع و قندیل اثر استاد رسام عربزاده در موزه فرش رسام