نمونه کارها

تابلو فرش شاه طهماسب در شکارگاه اثر استاد رسام عربزاده در موزه فرش رسام