نمونه کارها

تابلو فرش دختر قاسم آبادی اثر استاد رسام عربزاده در موزه فرش رسام