نمونه کارها

تابلو فرش دختر قاجار اثر استاد رسام عربزاده در موزه فرش رسام