مراسم

برنامه شاهنامه خوانی ویژه سپاس از بازی باستانی چوگان

برنامه ماهیانه شاهنامه خوانی ویژه سپاس از بازی باستانی چوگان

برنامه سپاس یلدای نودوپنج در موزه فرش رسام عربزاده

گزارش تصویری از برنامه سپاس یلدای نودوپنج در موزه فرش رسام عربزاده

مراسم سپاس با محوریت مراسم تعزیه در بنیاد فرش رسام عربزاده

مراسم سپاس با محوریت مراسم تعزیه در بنیاد فرش رسام عربزاده

مراسم نقالی شاهنامه خوانی و چکامه خوانی در موزه رسام عربزاده

گزارش تصویری مراسم نقالی شاهنامه خوانی و چکامه خوانی در موزه رسام عربزاده