نمایشگاه ها

برگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزادهبرگزاری نمایشگاه فرش پدر (حاج محمود قنبری نیا) با همکاری بنیاد رسام عربزاده
نمایشگاه معرق مهر زمان
نمایشگاه منبت و معرق روی چوب