کارگاه ها

کارگاه آموزش به بافی منجر به تولید
کارگاه رنگرزی و دیدار هنرجویان فرش از مراحل رنگرزی