تابلو فرش گردونه روزگار (گردونه هستی) اثر استاد رسام عربزاده

تابلو فرش گردونه روزگار (گردونه هستی)

اثر استاد رسام عربزاده

شاید هیچ‌یک از تابلوهای ( رسام ) نتواند به اندازه این تابلو بیننده را به خود جلب کند و او را به تفکر وادارد. بافتن این تابلو سه سال به درازا کشیده است.

( رسام ) می‌گوید: « تمامی این اثر شب‌ها به من الهام می‌شد و هر روز طرح و نقش قسمتی از قالی را به کارگاه می‌بردم و بی‌آنکه کمترین اطلاعی از قسمت‌های بعدی طرح داشته باشم به انتظار شبی دیگر و الهامی دیگر می‌نشستم. چون کار بافت به پایان خود نزدیک شد از ثمره کار خود خوشحال و مغرور بودم، آنگاه برای آنکه اثر را با طرح و گفتاری به پایان رسانم از دیوان مولانا تفألی زدم و گویی پاسخ این پیر روشن ضمیر چونان آبی بود که آتش غرورم را فرو نشاند:

این حروف حالهات از نسخ اوست      عزم و فسخت هم زِ عزم و فسخ اوست 

(مولانا – مثنوی معنوی)

آنگاه براستی دانستم که طراحی این قالی از من نبوده، بلکه تمام ذرات نقوش آن به گونه‌ای به من الهام می‌شده است ». در یک نگاه نقش قالی پراکنده به نظر می‌رسد، اما تمام این جزئیات پراکنده معنایی واحد و مشخص را القاء می‌کند. تابلو از دو قسمت تشکیل شده است که مبین دو عالم گذرا و جاودان است. درجهان گذرا و به عبارتی دیگردر جهان ماده، ما با نمونه‌های زیادی از تعلقات مادی و معنوی روبرو هستیم. درگوشه چپ، پایین تابلو سمبلی از چرخ و فلک را می‌بینیم که همه عوامل هستی می‌خواهند آن را از گردش بازدارند. این عوامل که قدرت‌های این جهانی هستند به صورت سمبل‌هایی از جمله شمشیر و کشکول نشان داده شده‌اند، اما چرخ نه تنها از گردش باز نمی‌ایستد، بلکه حتی لحظه‌ای هم درنگ نمی‌کند:

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن      دور فلک درنگ ندارد شتاب کن 

(حافظ )

در گوشه دیگر تابلو تصاویر گوش‌هایی را می‌بینیم که به دهانی نزدیک شده‌اند و در کنار آن بیتی از عارف و شاعر بزرگ حکیم سنائی که در حال مرگ بر زبان رانده، آورده شده است که اطرافیان برای آنکه سخن او را بهتر بشنوند، گوش‌ها را نزدیک‌تر آورده‌اند.

باز گشتم زآنکه گفتم زآنکه نیست         در سخن معنی و در معنی سخن 

(جامی – هفت اورنگ)

بر تفسیر ( رسام ) چه می‌توان افزود!  بیننده خود می‌تواند در این دریای ژرف شناور شود و به دقایق بسیار پی‌برد.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۴۶۳۸
تعداد رنگ
No. of Colours
۲۲۶
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۵۰۰
رج شمار
No. of Rows
۵۰
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۵۱
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۴۱

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده