انقلاب در هنر

تابلو فرش انقلاب در هنر

اثر استاد رسام عربزاده

این عنوان را رسام برگزیده، زیرا دستاورد انقلاب درونی او برای عرضه زیبایی با مضامین متعالی است.

طرح از سه گستره متفاوت تشکیل شده، که به گونه­ای بدیع درهم تنیده و ترکیب موزونی است از نقش­های سنتی ایران مانند گلبوته­های شاه­عباسی، شاخ و برگ­های طرح اصفهان و بته جقه­های هندسی در حاشیه سمت راست اثر، تصاویری از نقش سه حیوان سَمبُلیک در متنی سرخ فام حاکی از کشمکش پاکی و پلیدی است.

ستیزی بین اژدها، مظهر پلیدی با سیمرغ، مرغ افسانه­ای که با قدرت جادویی از اسرار برون و درون و کنایه­ای از انسان کامل است. کشتن اژدها در افسانه­های ایران زمین نشانی از پیروزی و رهایی است. در قسمت بالای این حـــاشیه مرغ کوچک و زیبایی به نشانه این رهایی نقش بسته اســــت، می­گویند سیمرغ بر درختی افسانه­ای آشیان دارد که چون به پروزار درآید هزار شاخه از آن می­روید. شاید آن درخت، درخت هنر باشد. آشیانی برای خیزش سیمرغ آگاهی که پلیدی­ها را زدوده و همواره پاکی و زیبایی به بار آورده است. چنین است که از گل بوته­ها هزاران شاخ و برگ روییده و گل افشان شده که چون ستارگانی درخشان شب­های تیره تاریخ این سرزمین را روشن ساخته و زنجیره­های بیداد را از هم گسسته است.

در سمت چپ، حاشیه­هایی از بته جقه­های هندسی است که با تقارنی موزون، مثلث­بندی شده و تکرار به هم ریخته آن گواه شیدایی و حالات  معنوی رسام در نقش­بندی طرح­های قالی است  .

رسام این تعابیر را با زیبایی و ظرافت به تصویرکشیده و اثری خیره کننده آفریده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
ساعت کاربری
Man / hours Worked
۲۵۲۶
تعداد رنگ
No. of Colours
۴۰
تعداد گره در ۷ سانتیمتر مربع
Knots per 7 cm2
۲۰۲۵
رج شمار
No. of Rows
۴۵
عرض سانتی متر
Width (cms)
۱۳۷
طول سانتی متر
Length (cms)
۲۰۱

فرش و تابلو فرش های دیگر

اثر استاد رسام عربزاده