مراسم سپاس وبزرگداشت استاد رسام ارژنگی

مراسم سپاس وبزرگداشت استاد رسام ارژنگی باهمکاری بنیاد رسام عربزاده و باشگاه شاهنامه پژوهان در محل موزه فرش رسام عربزاده در تاریخ دهم مهرماه برپاگردید.