مراسم تکریم از پدر گبه جهان

مراسم تکریم از پدر گبه جهان ۴ اردیبهشت ۹۶ در شیراز برگزار می شود.

مراسم تکریم از پدر گبه جهان 4 اردیبهشت 96 در شیراز

مراسم تکریم از پدر گبه جهان ۴ اردیبهشت ۹۶ در شیراز