باشگاه شاهنامه پژوهان و موزه رسام عربزاده برگزار می کند:

زمان: چهارشنبه ۲۶ آبان ۴:۳۰

نشانی : پاسداران ، بوستان یکم ، موزه فرش استاد رسام عربزاده

مراسم تعزیه - باشگاه شاهنامه پژوهان و موزه استاد رسام عربزاده

مراسم تعزیه – باشگاه شاهنامه پژوهان و موزه استاد رسام عربزاده

مراسم تعزیه – باشگاه شاهنامه پژوهان و موزه رسام عربزاده