مراسم سپاس با محوریت مراسم تعزیه

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنیدآیین سپاس از هنر تعزیه با سخنرانی محمد حسین ناصر بخت ، امیرکاوس بالازاده ، عظیم موسوی ، اجرای تعزیه حسن بصیری و گردانندگی نگار جمشیدنژاد در موزه فرش استاد رسام عرب زاده برگزار شد .