جلسه مدیرعامل بنیادفرهنگی هنری فرش رسام عربزاده ونمایندگان کانون همسران جانبازان اعصاب و روان بنیاد شهید

جلسه ای پیرامون همکاری نزدیک بنیادفرش رسام عربزاده وبنیادشهیدجمهوری اسلامی وروابط فرهنگی نزدیک میان این دونهاد