اولین گروه بازدیدکننده در سال جدید پس از بازسازی موزه

موزه فرش رسام عربزاده ضمن برگزاری نمایشگاه در موزه فرش بمناسبت آغاز سال نودوپنج اقدام به بازسازی موزه نموده واکنون این موزه آماده پذیرایی ازشما بازدیدکنندگان مشتاق میباشد.