اخبار و تازه ها

روز جهانی معلول - بنیاد فرهنگی هنری رسام عربزاده
فرش دستباف عشایری
همکاری بنیاد فرهنگی هنری رسام عربزاده و موسسه خیریه صالحات وباقیات