اخبار موزه

دیدار همسر سفیر کره جنوبی و همراهان از موزه فرش رسام عربزاده
مراسم تکریم از پدر گبه جهان 4 اردیبهشت 96 در شیراز