کلاس آموزش دوروبافی

طول دوره یک ماه و زمان آموزش شش ساعت در هفته می باشد.