قالی اردبیل در منزل نخست وزیر انگلیس و آدولف هیتلر
فرش موسوم به اردبیل، موزه ویکتوریا و آلبرت، لندن
کولبارچه