اخبار و تازه ها

دوره ملی آشنایی راهنمایان گردشگری با فرش دستباف
کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار فرش دستباف ایران
بازدید کودکان پیش دبستانی آفرینش همراه با قصه گویی

اخبار موزه

نمایشگاه ها