محسن عرب‌زاده

اخبار و تازه ها

محسن عرب‌زاده
دیدار همسر سفیر کره جنوبی و همراهان از موزه فرش رسام عربزاده
ژوژمان ترم اول گروه فرش دستباف در بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عرب زاده
دوره ملی آشنایی راهنمایان گردشگری با فرش دستباف

اخبار موزه

نمایشگاه ها