اخبار و تازه ها

دیدار همسر سفیر کره جنوبی و همراهان از موزه فرش رسام عربزاده
ژوژمان ترم اول گروه فرش دستباف در بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عرب زاده
دوره ملی آشنایی راهنمایان گردشگری با فرش دستباف
کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار فرش دستباف ایران

اخبار موزه

نمایشگاه ها