اخبار و تازه ها

ژوژمان ترم اول گروه فرش دستباف در بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عرب زاده
دوره ملی آشنایی راهنمایان گردشگری با فرش دستباف
کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار فرش دستباف ایران

اخبار موزه

نمایشگاه ها