نمونه کارها

تابلو فرش گردونه روزگار (گردونه هستی) اثر استاد رسام عربزاده