نمونه کارها

فرش چهار ترنج اثر استاد رسام عربزاده در موزه رسام

فرش چهار ترنج