نمونه کارها

تابلو فرش می در سبو اثر استاد رسام عربزاده در موزه فرش رسام

تابلو فرش می در سبو