مراسم

آیین سپاس از شب چله - موزه رسام عربزاده
مراسم نقالی شاهنامه خوانی و چکامه خوانی در موزه رسام عربزاده