مراسم

برگزاری مراسم نوروز در بنیاد فرش رسام عربزاده
آیین سپاس از شب چله - موزه رسام عربزاده