رویدادها

جلسه مدیرعامل بنیادفرهنگی هنری فرش رسام عربزاده ونمایندگان کانون همسران جانبازان اعصاب و روان بنیاد شهید
مراسم تعزیه - باشگاه شاهنامه پژوهان و موزه رسام عربزاده
اختتامیه دوره آموزشی منجر به تولید فرش دستباف - بنیاد فرش رسام عربزاده