کلاس آموزش گلیم بافی

طول دوره دو ماه وزمان آموزش شش ساعت در هقته می باشد.