کلاس آموزش چهره بافی

طول دوره یک ماه وزمان  آموزشی شش ساعت در هفته می باشد