شکوه شب

The Grandeur of the Night

A darkening sky , cloud patches sailing by , a lantern hanging from a flower – bedecked pole , a peaceful night settling in a time for reading poetry and contemplation .

Detailes

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cm)
عرض
سانتی متر
Width(cm)
رج شمار
No .of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No .of
Colors
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۱۹۶۱۳۶۲۵۱۲۸۰۲۷۴۸۶

More…