گنبد مینا (سقف کنبد مسجد شیخ لطف الله)

گنبد مینا (سقف کنبد مسجد شیخ لطف الله)

این اثر در زمره آثار برجسته و ارزنده رسام و نشانگر پختگی و اوج تکامل او در عرصه هنر فرشباقی است.

زمینه اصلی، تصویری از درون گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان است، که یکی از شاهکارهای هنر معماری و کاشیکاری ایران محسوب می شود.

اهمین طراحی این بافته، ترکیب رنگهای و بافت کم نظیر آن است. دایره میانی با شکلبندی هندسی منظم و نقش های ظریف کاملا مشابه نمونه اصلی طراحی شده و برخوردار از همان رنگهایی است که در کاشیکاری سقف مسجد بکار رفته است.

بافت فرش نیز کامل ماهرانه برنماه ریزی و اجرا شده است، ناهمگونی و هماهنگی شکل و رنگ و طرح با ظرافت بسیار بر تار و پود نقش بندد. اگر در بافت این فرش ملاحظات تکنیکی و فنی کاملا رعایت نمیشد، مثلا شانه کوبی از آنگ یکنواخت و همچنین انسجام و استحکام دقیق ، منظم و معینی برخوردار نمی بود، دستیابی به طرحی با چنینی تعادل و توازن غیر ممکن بود.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما