کشکول

کشکول

طرحی نو و ابتکاری، و اثری بیسابقه و در عین حال اقتصادی از «رسام عرب زاده» است و شرح حکایت آن از زبان استاد درس اقتصاد و عدم اسراف را به هنرآموزان و هنرمندان آینده می آموزد. غالبا دیده شده است که تکه نخهای الوان در جای جای کف کارگاهها بی مصرف مانده که اصطلاحی نخها دوریز نام دارد. استاد می گوید: « مقادیری از این نخها درون کیسه ای انباشته شده بود. برآن شدم تا آنها را در بافت فرشی خارج از نقش پردازیهای متعارف به مصرف رسانم.کار بافت به پایان رسید اما بی نام، سرانجام دوستان هنردوست مجله جوانان در بازدید از مجموعه فرشهایم به یاد اثر شیخ بهایی عنوان کشکول را بر آن نهادند.»

در طرح این قالی قرینه سازی سنتی به چشم نمی خورد. پیچ و خمهای خطوط و هماهنگی دلفریب رنگها اصالت و وقاری روحانی به این فرش بخشیده اند.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما