چهار ترنج

چهار ترنج

این بافته با استفاده از طرحهای اسلیمی و ختایی به صورت قابهای متقارن در متن فرش شکل گرفته، و چشم اندازی از ترنجهای زیبا با نگاره های گوناگون را پدید آورده است. ترکیب کلی اثر، نشانگر یک ترنج کامل در میان و شش نیمه ترنج در کناره های متن است. پیرامون این ترنج ها، قابهایی قرار دارد که با نگاره های اصیلی از پرنده، بوترمه (پیچشهای مارگونه) و گلبوته ها یا شاخ و برگهای اسلیمی، نقش بندی شده است.

فرش دارای حاشیه ای کلاسیک با نقش و نگارهای ظریف اسلیمی و ختایی است. در زمینه نخودی رنگ حاشیه، در هر ردیف دو گلبوته (گل اصفهان) با رنگی متمایز و موقعیتی متقارن دیده می شود. همچنین تکه هایی از حاشیه های گوناگون فرش، (از جهت رنگ و شکل)، بر زمینه حاشیه به شیوه ای پراکنده و ناموزون نقش بسته که نشانی بارز از طراحیهای هنرمندانه و ابتکاری رسام است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما