پنجره خیال

در طراحی این بافته، هنرمند بر توسن خیال نشسته و سبکبال از عرصه واقعیتها فراتر رفته است. در ورای پنجره ای با شیشه های رنگین، مرغ عنقا در تکاپوست تا به نور سرخی رسد، که مظهر آن قندیلی است آویخته بر فضایی وهم انگیز که حضورسه بته جقه و دو پایپوش، رمز و رازی ویژه بدین فضا بخشیده است.

پنجره مشبک، قفسی خیالی را در ذهن تداعی می کندف که عنقایی در آن گرفتار است و در کشاکش برای رهایی، جلوه ای رقصان و افتان و خیزان یافته است. این بافته احتمالا ملهم از قصص اساطیری، و سیر و سلوک هنرمند در اندیشه های عرفانی است.

رنگمایه های تند بر جنبه های سوررئالیستی اثر افزوده و چشم اندازی مبهم و خیالی پدید آمده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۵۸۹۴۵۵۶۱۷۷۲۶۸۴۰

برخی دیگر از نمونه کارهای ما