هفت سین

هفت سین

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۱۸۹۱۳۹۴۵۲۸۹۲۱۳۰۲۸۱۲

برخی دیگر از نمونه کارهای ما