نگین های درخشان

نگینهای درخشان

اثر، با نقوش و نگاره های ملهم از طرح هنری منقوش بر جلد یکی از کتب شیخ بهایی است که به سبک اسلیمی طراحی شده و از ترکیب بندی موزون و هماهنگی برخوردار است. رنگهای آرامش بخش فضای چشمگیری پدید آورده و نگینهای درخشان در دل اسلیمیهای متقارن، پرتو و جلوه ای درخشن یافته اند.

گر چه رسام در این بافته به طرحهای اصیل سنتی روی آورده، ولی همچنان نشانی از نوآوریهای او در این قالی بخوبی نمایان است. از جمله این نوآوریها حاشیه های قالی است که تداوم نیافته و بریدگی آن در بالا و پایین مشهود است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما