نصیب هنرمند

نصیب هنرمند

اثر، طرحی از جلدهای روغنی کتب خطی قدیم است که نقاشان شیرازی و اصفهانی در هنر جلدآرایی مورد استفاده قرار می دادند.

رسام با بهره گیری از نقوش گلبوته ها و هنر ختایی در نقش پردازی و تزیین، با ظرافت بی نظیری، گلها و برگهای گوناگون و بدیعی به یاد شادروان استاد بدیع زاده طراحی کرده و با بافت ماهرانه ای در تار و پود قالی جای داده است.

این فرش دارای سه حاشیه نامالوف است و در قسمت فاقد حاشیه بیت زیر به چشم می خورد که از رنچ و محنت درونی هنرمند حکایت دارد:

نصیب هنرمند جز آه نیست  ز رنج درونش کس آگاه نیست

«رسام» می گوید: ویژگی مهم این بافته وجود ذراتی است در رنگهای گلبوته ها که در هنر فرشبافی بی سابفه بوده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما