می در سبو

می در سبو

این بافته بیانی نمادی از تعبیری عارفانه است که با نقش پردازی ساده ای طراحی شده و تابلویی چشمگیر پدید آورده است.

«از آن می که چون ریزیش در سبو…»

شعله های هستی زبانه می کشد، و در پیچ و تاب این زبانه ها دستانی است با جامهایی که لبالب از اشارتهای اوست و او را نشانه رفته اند.

در این اثر، فضایی عرفانی شکل گرفته که یادآور رقص، دست افشانی و سماع صوفیانه است. رسانم با دست آزمایی در طراحی مضامین عرفانی توانایی و شیدایی خود رادر معرض دیدگان مشتاقان هنر قرار داره است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما