قومی متفکرند

قومی متفکرند

قومی متفکرند در مذهب و دین    جمعی متحیرند در شک و یقین

ناگاه برآورد منادی زکمین           کان بی خبران راه نه آن است و نه این

این اثر، ادراک هنری رسام و تجسمی از نگرش عارفانه و فلسفی حکیم نیشابور عمر خیام است که رباعیات او از آوازه جهانی برخوردار است.

نقش بندی زمینه و حاشیه های فرش با الهام از افکار خیام طراحی شده و مبتنی بر تلقی ویژه رسام از تردید و دودلی خیام است.

زمینه اصلی چشم اندازی از جهان هستی است با خیل انبوهی از انسانها که در حیرت و تردید گلدسته ای را نظاره می کنند که سر تعظیم بر درگاه حق فرود آورده است. حاشیه فرش نیز با فضایی اسرار آمیز نشانگر انسانهای سرخوش و بی خبری است که در نهایت سر بر آستان او می سایند و به «او» اشارت دارند.

ترکیب بندی چشمگیر مناظر و ماریا با رنگهای سرد وگرم در زمینه اصلی طرح و حاشیه ای با رنگمایه های متضاد و نقش بندی نگاره هایی ظریف، زیبایی ویژه و جلوه ای عارفانه به این بافته بخشیده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما