طرح موزائیک

طرح موزاییک

این بافته، بر اساس نقش و نگاره های کاشی طراحی شده، که چون بسیاری از آثار رسام با طرحهای متعارف فرش متفاوت است. گرچه طرح فاقد حاشیه، لچک ترنج و زاویه های سنتی است، اما از ترکیب بندی موزون و متقارنی برخوردار است.

رنگهای آرام متن و رنگهای زنده و چشمگیر در نگاره های هندسی (مربع و مثلث) تضاد زیبایی پدید آورده استو برگیرایی اثر افزوده است.

اثر، تلفیقی از هنر کاشیکاری و فرشباقی است و در واقع تلاشی دیگر از رسام در پیوند هنرهای تجسمی  جهت تعالی هنر فرشبافی است.

ویژگی بارز آن ذراتی است که رسام با مهارت خاصی در متن رنگها بکار برده که در عرصه هنر قالیبافی پدیده چشمگیری است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما