شکوه شب

شکوه شب

اثر نشان در رمز و راز طرحی برای تبیین حالت و تخیلی عرفانی دارد. تصویر شبی دل انگیزبا پاره ابرهای پراکنده و رویایی، شبی که به نور فانوسی مشبک، روشنایی آرامبخشی می یابد، و در پرتو آن نور، شاخ و برگ و گلهای رنگارنگ ، در پیچکی خیال انگیز، درخشان و تابان جلوه می کند.

در قسمت پایی بافته اثر چشمنواز، دیواری است که با نقش و نگارهای هندسی موزون در ترکیبی هماهنگ، بر شکوه فضای تصویر افزوده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما