شکارگاه

شکارگاه

نوآوری و در هم ریختن چارچوبهای سنتی و قالبهای متعارف طراحی از ویژگیهای بارز این فرش است. حاشیه های نامتعارف در کناره ها و زمینه فرش، با رنگ آمیزی متضاد، و نیز عدم پیروی از اسلوب غلط بافی رایج، جملگی نشانگر فروپاشی نظم و نسق فرشبافی و پی ریزی ترکیبهایی بدیع با حفظ اصالتهای فرش ایران است. وفاداری به سبک مینیاتور زمینه فرش و بهره گیری از نقشهای اصیل در حاشیه های نامتعارف، تاکیدی بر حفظ اصالتهاست.

رنگ سبز زمینه با رنگهای متضاد – بویژه رنگ حاشیه ها – ترکیب جدیدی از رنگها در قالی ارائه می دهد، همچنانکه شکست چشم انداز متفاوتی از شکارگاه عرضه می کند. حاشیه مضاعف با جهتی مخالف که موجب رخنمون ریشه های در زمینه شده، نوآوری این اثر را دوچندان می کند.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما