شب تاریک و بیم موج

شب تاریک و بیم موج

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

این بافته، با الهام از شعر حافظ طراحی شده است. نیمه چپ آن، نشانگر دریای طوفانی با ابرهای متراکم است، و همچنین زورقی که با بادبان برافراشته دستخوش امواج سهمگین دریاست.

در این چشم انداز، رسام با بهره گیری از طرحهای ساده هندسی، به رنگهای گرم و سرد، فضای شاد و زنده ای پدید آمده که تجسمی از بی خیالی سبکباران ساحلهاست.

در این قسمت، رسام از نقش پردازیهای رنگارنگ و متنوع سنتی گلیم، بویژه دستبافتهای عشایری بهره گرفته است.

ای فرش ترکیبی از گلیم و قالی است، و در بافت آن از تار و پود گلیم و گره قالی استفاده شده، که ترکیب نوینی از این دو هنر فرشباقی در ایران است. بافت امواج و ابرها به صورت برجسته، حاکی زا مهارت و استادی رسام در عرصه بافت و نقش با اهمیت او در تعالی این هنر است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما