شاه طهماسب در شکارگاه

شاه طهماسب در شکارگاه

این بافته با استفاده از نقاشیهای دوران صفویه طراحی شده و نشانگر تصویرای از شاه طهماسب در لباس شکار است کهبازی شکاری در دست دارد.

سبک نقاشی مینیاتور است، و تمامی ظرافتهای مینیاتور در این تابلو با توانایی و مهارت در طراحی و بافت بکار آمده است. لچکهای طرفین و تارک فرش با اسلیمیهای زیبایی نقش بندی شده که از جهت شکل و رنگ، همانند نگاره های لباس شاه است و با متن نارنجی فرش هماهنگی چشمگیری پدید آورده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما