سبوی نگار

سبوی نگار

گلیمی است که صراحی و جامی با طرحهای اسلیمی، در زمینه ساده آن طراحی شده، و بر متن خاکی رنگ گلیم، سایه صراحی و جام به چشم می خورد.

حاشیه سمت راست گلیم، طرحی با نگاره های هندسی منظم اس که یادآور نقشهای متعارف با رنگهای شد و چشمنواز ایت.

این شیوه طراحی تا کنون در گلیم باقی رواج نداشته و از ابتکارهای رسام برای ایجاد دگرگونی و تحول در قالبهای سنتی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما