رقص باده (تابلو با طرح سرامیک)

طراحی این اثر مانند تابلوی شماره (۶۲) تلفیقی از هنر سرامیک و مینیاتور است که رسام هنرمندانه و با مهارت، این دو هنر را در تلفیقی متبلور کرده است.

طرح حاشیه ها، مشابه حاشیه های تابلو مذکور (سرامیک غنیمت عمر) و نشانگر انبوهی از نگاره های انسانی حیران و مدهوش است، که در سویی پیاله های باده سرخ، و در سویی دیگر مشعلهای نور به دست دارند.

اما رنگ زمینه حاشیه های این اثر تیره و کدرتر است، و بیشتر فضای نیستی و عدم را تداعی می کند.

متن بافته، با طرحی متفاوت، از رنگهای سرد و گرم و تیره و روشن است که به شیوه سرامیک نقش بندی شده و نشانگر رندی است باده گسار که رامشگری پیاله به دست و رقصان در کنار دارد.

زمینه فرش، چشم اندازی دلکش و زیبا از آسمان نیلگون و چمنزاری سرسبز با درختان و گلبوته های رنگارنگ است که از هماهنگی شگرف و خیره کننده ای برخوردار است، بویژه رنگای لباس رامشگر با طیف آبی آسمان و رنگمایه های زرد گون و سبزفام، که ترکیب در خور و مناسبی پدید آورده است.

ترکیب بندی مناسب این طراحی محدود به رنگها  نبوده و در شکلگیری قالبها نیز مشهود است، مانند حرکت موزون ومینیاتوری رامشگر که هماهنگی متناسبی با عناصر اصلی تشکیل دهنده طرح، از جمله شاخ های درختان دارد.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۵۸۹۴۵۵۶۱۷۷۲۶۸۴۰

برخی دیگر از نمونه کارهای ما