دنیای کوچک - دیوانگان بزرگ

دنیای کوچک – دیوانگان بزرگ

گلیمی است با الهام از تابلوی گرنیکا پیکاسو ( ۱۹۳۷ م ، رنگ و روغن ۳۴۹ ×۷۷۶.۶ سانتیمتر، موزه وپرادو – اسپانیا) یکی از معروفترین نقاشیهای عصر جدید طراحی شده، و نشانگر انزجار و نفرت رسام از جنگ و خونریزی است.

طراحی اثر به شیوه کوبیسم و برخوردار از سبکی نو در نقش پردازی گلیم است. رنگ آمیزی آن خیره کننده و متناسب با مضمون و پیام تابلو بوده و دارای هماهنگی زیبا و شگرفی است.

نوآوری در این اثر به اوج خود رسیده و رسام تنها طحی نو در انداخته، بلکه با بافت خطوط منحنی در عرصه گلیم مجموعه ابداعات ارزشمند خود را فزونی بخشیده است.

در این گلیم جنگ با چشم اندازی از پیامد های شوم آن به تصویر آمده است. انسانهای مثله شده و اجساد پراکنده از چکاچک هول انگیز جنگی مخرب و نمای هولناک از دیوانگان عاقل که به ظاهر دعوی خدمت به بشر و در باطن قصد تخریب خانه، کاشانه و هلاک انسانها را داشته، و در واقع مسببان و سردمداران برخی از خونریزیهای مهم تاریخ بوده اند سندی گویا بر سقوط و محکومیت دیوانگان تاریخ است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما