در منبتکاری

در منبتکاری

این بافته با الهام از درهای منبتکاری کهن اصفخان طراحی شد ه است. منبتکاری یکی از هنرهای اصیل و سنتی ایران است، که امروزه رونق گذشته خود را از دست داده و رواج چندانی ندارد.

رسام که از زیباییها و توازن خیره کننده این هنر اصیل به وجد آمده، با شیدایی هنرمندانه ای طرح مذکور را در تار و پود قالی تنیده و آمیزه ای از دو هنر پدید آورده است. در رهگذر چننین آمیزه های خلاقانه ای است که در بهشت زیباییها گشوده می شود.

زیور این فرش با شکوه قندیلی است آویخته بر تارک در که تلالو زرین آن خیره کننده است.

رنگ آمیزی و باقت ماهرانه قندیل، نو و روشنایی را به گونه ای محسوس القا می کند. کاربر هفت رنگ در یک مایه ( طیفی از رنگهای قهوه ای و زرد) ، برجستگی ویژه ای به گستره این اثر بخشیده و درخشندگی خیره کننده ای پدید آورده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما