دخت رز

این طرح، که به صورت گلیم بافته شده، درخت تاکی با شاخسارهای پراکنده است، که زنی رقصان، بسان تنگ یا جام، زیر خوشه انگور دهان گشوده است.

سبک کار و فضای طراحی شده، ابتکاری است. مثلث بندی و موزاییک طرحهای هندسی نامنظم، نشانگر گرایشی است به سوی کوبیسم، گر چه اشکالی از ترکیب گلیم سنتی نیز در آن به چشم می خورد، مانند حاشیه پایین و حاشیه سمت راست گلیم که با زمنیه در آمیخته است. اکثر رنگها سرد و بسیار آرام است.

مثلثهای سبز و آبی روشن، سرسبزی تاکستان و چشم انداز آبی آسمان را تداعی می کند.

جامی سفید در کنار تنگ، ترکیبی موزونی به اثر در جهت مضمون داده است.

ترکیب بندی مناسب این طراحی محدود به رنگها  نبوده و در شکلگیری قالبها نیز مشهود است، مانند حرکت موزون ومینیاتوری رامشگر که هماهنگی متناسبی با عناصر اصلی تشکیل دهنده طرح، از جمله شاخ های درختان دارد.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۵۸۹۴۵۵۶۱۷۷۲۶۸۴۰

برخی دیگر از نمونه کارهای ما